Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության

Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի