ՍՈՑԻԱԼ_ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 1878-1920

Ա.Մ.Պողոսյան