Տեսական եւ գործնական քերականութիւն աշխարհի լեզուի տարրական ընթացք

Բիւզանդ Մ․Պոզաճեան