ՇԱՂԿԱՊՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Գարեգինյան՝ Գ. Լ (Գրիգոր Լեվոնի)