ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻԻՆՔ ԱՌԱԻՕՏԵԱՆ ԵՎ ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻԻՆՔ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ

ԼԵՒՈՆ ՏԻԳՐԱՆ ՃԷՐԱՀԵԱՆ