Առձեռն Բառարան հայկազնեան լեզուի

Հ․Մկրտիչ վարդապետ Աւգերեան