Սրբոց Հօրն Եիագրի Պոնտացիոյ

Հ. ԲԱՐՍԵՂ Վ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ