Երեքլեզուեան բառագիրք : Գաղղիերէն-Հայերեն-Տաճկերեն

Հ. Սրապիոն