Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն գաղղիերէն

Միհրան Աբիկեան