Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական

Յարութիւն վարդապետ Աւգերեան