ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՆԻՇՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Նվարդ Ավետիսի Պառնասյան