ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻԻՆ Ի ՎԵՐԱՅ ԵՕԹՆ ԳԼԽՈԻՈՐ ՑԱԻՈՑՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ

ՎԱՉԷ Ծ. ՎՐԴ. ԻԳՆԱՏԻՈՍԵԱՆ