Երեքլեզուեան բառագիրք : Գաղղիերէն-Հայերեն-Տաճկերեն

Վ. Էմինեան