ՀԱՅ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

Վ. Թերզիբաշյան