ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱՏՄԱ-ԱԶԱԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Վ.Ս. ԹԵՄՈՒՐՃՅԱՆ