ՄՈԼՈՐԵԱԼ ՃԱՄԲՈՐԴԸ ԿԱՄ ՎԱՐԺԱՊԵՏԻՆ ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ

Տ. Գ. ՓԱՓԱԶԵԱՆ