Ուղեւորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ա

1843