Երեքլեզուեան բառագիրք : Գաղղիերէն-Հայերեն-Տաճկերեն

1871