ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻԻՆՔ ԱՌԱԻՕՏԵԱՆ ԵՎ ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻԻՆՔ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ

MARSEILLE