ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ Ա. ԱՐՁԱԿ ԷՋԵՐ ՈՒ ՀԷՔԻԱԹՆԵՐ

Labeled center

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ Ա. ԱՐՁԱԿ ԷՋԵՐ ՈՒ ՀԷՔԻԱԹՆԵՐ

ID

1.6.80

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան