Արդի հայերենի բացատրական բառարան: ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Labeled center

Արդի հայերենի բացատրական բառարան: ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ID

9.1.A.14

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր