ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ԿՈՄԻՏԱՍԱՅ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՎ ՆԱՀԱՏԱԻ

Labeled center

ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ԿՈՄԻՏԱՍԱՅ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՎ ՆԱՀԱՏԱԻ

ID

1.6.84

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր