Գիրք Աստուածաշունչք հին եւ նոր կտակարանաց։ Ըստ միաբան վաղեմի գրչագրաց մերոց եւ յոյն բնագրաց։

Labeled center

Գիրք Աստուածաշունչք հին եւ նոր կտակարանաց։ Ըստ միաբան վաղեմի գրչագրաց մերոց եւ յոյն բնագրաց։

ID

1.2.20

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան