Երեքլեզուեան բառագիրք : Գաղղիերէն-Հայերեն-Տաճկերեն

Labeled center

Երեքլեզուեան բառագիրք : Գաղղիերէն-Հայերեն-Տաճկերեն

ID

1.2.2

Author - Auteur - հեղինակ

,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր