Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն գաղղիերէն

Labeled center

Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն գաղղիերէն

ID

1.2.26

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր