ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԵՐԵՔ ՀԱՏՈՐՈՎ: ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ

Labeled center

ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԵՐԵՔ ՀԱՏՈՐՈՎ: ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ

ID

4.1.68

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր