ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԳՐԱՎԱՃԱՌԱՆՈՑԻ

Labeled center

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԳՐԱՎԱՃԱՌԱՆՈՑԻ

ID

1.6.74

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր