ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ 29ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ

Labeled center

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ 29ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ

ID

1.6.44

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր