ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ 30ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ /1935/

Labeled center

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ 30ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ /1935/

ID

1.6.81

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր