ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԿՇԻՌ 22րդ ՇՐՋԱՆԻ

Labeled center

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԿՇԻՌ 22րդ ՇՐՋԱՆԻ

ID

1.5.136

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր