Իննսունհինգամեակ Քեսապի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ

Labeled center

Իննսունհինգամեակ Քեսապի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ

ID

5.2.A.14

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Pages - Paginas - Էջեր

19