ԾԱՂԿԱՔԱՂ ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Labeled center

ԾԱՂԿԱՔԱՂ ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ID

4.2.89

Author - Auteur - հեղինակ

,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՀԱՄԱՐ