ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ

Labeled center

ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ

ID

7.6.A.1

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

,