Կ․Պոլսոյ պաշարումը, առումը եւ թալանումը թուրքերի կողմէ՝ 1453-ին

Labeled center

Կ․Պոլսոյ պաշարումը, առումը եւ թալանումը թուրքերի կողմէ՝ 1453-ին

ID

1.4.58

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Զարդարուած մեծադիր պատկերներով