ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ XIII-XIV ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Labeled center

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ XIII-XIV ԴԱՐԵՐՈՒՄ

ID

7.4.A.6

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր