Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն (Թ-ԺԵ. դարեր)

Labeled center

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն (Թ-ԺԵ. դարեր)

Author - Auteur - հեղինակ

ID

9.2.A.32

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր