ՀԱՅՐԵՆԻ ՂՕՂԱՆՋՆԵՐ

Labeled center

ՀԱՅՐԵՆԻ ՂՕՂԱՆՋՆԵՐ

ID

4.2.63

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ԾԱՂԿԱՔԱՂ ՍՈՎԵՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ