ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Labeled center

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ID

1.6.118

Author - Auteur - հեղինակ

, ,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ՏԱՐԵԳԻՐՔ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ