ՅԱՐԳԱՆՔ ՀԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿԻՆ

Labeled center

ՅԱՐԳԱՆՔ ՀԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿԻՆ

ID

1.6.18

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ՅԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻՑ