ՅՈԲԵԼԵԱՆ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻ ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԷԱՆ

Labeled center

ՅՈԲԵԼԵԱՆ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻ ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԷԱՆ

ID

1.6.79

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան