Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի

Labeled center

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի

ID

1.4.49

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Բառք նախնեաց, նորաբանութիւնք, գաւառական բառք, հանրագիտական ծանոթութիւնք