Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Հիսուսի Քրիստոսի

Labeled center

Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Հիսուսի Քրիստոսի

ID

1.2.18

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան