ՈՂԲԱՁԵԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՅԱՂԱԳՍ ԱՌՆԼՈՅՆ ՏԱՃԿԱՅ ԶԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ

Labeled center

ՈՂԲԱՁԵԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՅԱՂԱԳՍ ԱՌՆԼՈՅՆ ՏԱՃԿԱՅ ԶԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ

ID

5.3.A.32

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր