Սրբոյ Հօրն Եւագրի Պոնացւոյ․ վարք եւ մատենագրութիւնք

Labeled center

Սրբոյ Հօրն Եւագրի Պոնացւոյ․ վարք եւ մատենագրութիւնք

ID

1.3.27

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Թարգմանիչ՝ Հ․ Բարսեղ վ․ Սարգիսեան