Ս. ՄԻԻՌՈՆԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԵՎ ՄԻԻՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

Labeled center

Ս. ՄԻԻՌՈՆԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԵՎ ՄԻԻՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ID

5.3.A.25

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան