Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900)

Labeled center

Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900)

ID

7.5.A.4

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

352

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Վասպուրականի Պատմությունից 1850-1900:
Աշխատության մեջ արխիվային վավերագրերի և հրատարակված նյութերի հիման վրա լուսաբանվում է Վասպուրականի հայության սոցիալտնտեսական և քաղաքական վիճակը, ժողովդի զբաղմունքը, գոյություն ունեցող հակամարտությունները XIX դարի երկրորդ կեսերին։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում թուրքական բռնակալության դեմ Վասպուրականի հայության ազգային- ազատագրական պայքարին և 1896 թվականի ինքնապաշտպանական կռիվներին։