ՎԵՆԵՏԻԿՈՅ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԿԱՐԾԻՔԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Labeled center

ՎԵՆԵՏԻԿՈՅ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԿԱՐԾԻՔԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ID

1.5.67

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր