Տարերք քերականութեան գերմաներէն լեզուի ըստ Էմիլ Օթթոյի

Labeled center

Տարերք քերականութեան գերմաներէն լեզուի ըստ Էմիլ Օթթոյի

ID

1.2.29

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան