ԿՏԱԿԸ: ՎԵՊ Հայ-ընտանեկան կեանքէ առնուած (Բ Տպագրութիւն)

Աղզարենց Գրական Մատենաշար, թիւ 2