ՌՈՍՏՈՄ ՄԱՀՈՒԱՆ ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԻՆ ԱՌԹԻԻ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՎԱՀԷ ՍԹԵԱՆ ՏՊԱՐԱՆ